Nationale Zorgreserve?

De Nationale Zorgreserve bouwt aan regionale community’s van (oud-)zorgprofessionals die in tijden van crisis klaarstaan om ingezet te worden binnen een zorgorganisatie met een hulpvraag.

Daarbij is het volgende belangrijk:
1. Het doel is tot een oplossing te komen voor tijdelijke capaciteitsproblemen in crisissituaties.
2. Er wordt samengewerkt in een regionaal netwerk van zorgreservisten en zorgorganisaties.
3. Zorgreservisten bepalen zelf wanneer en waar ze werken en worden daarvoor betaald.

Om zorgreservisten duurzaam in te zetten, leren we in de praktijk hoe het voor zorgreservisten, zorgorganisaties, zorgprofessionals en werkgevers van zorgprofessionals is om te werken met een nationale zorgreserve.

De Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen, dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier meer over het programmateam van de Nationale Zorgreserve.

Veelgestelde vragen

Zorgreservisten zijn bereid en bekwaam om zorg te verlenen. Ze zijn bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar. Ze stromen weer uit als de crisis onder controle is. Zorgreservisten werken al in de zorg of hebben dat in het verleden gedaan. Ze werken elders of zijn met pensioen. De groep zorgreservisten is divers: van leerkracht tot wethouder, van functioneel beheerder tot garagehouder. Wat ze gemeen hebben: een warm kloppend zorghart. Wil je ervaringsverhalen lezen en op de hoogte blijven? Volg ons dan op social media. Onderaan deze pagina vind je de linkjes naar Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin.
De missie van de Nationale Zorgreserve is het realiseren een zichtbare groep van regionaal gebonden en inzetbare zorgreservisten die in tijden van crisis kunnen inspringen in de zorg. Op korte termijn is de ambitie om in elk van de 25 veiligheidsregio’s minimaal 35 zorgreservisten paraat te hebben. In een community van (oud-)zorgprofessionals worden ervaringen gedeeld en kennis up to date gehouden. De Nationale Zorgreserve zoekt verbinding met zorgorganisaties die een hulpvraag hebben en deelt de geleerde lessen. Wat we doen? Al doende reflecteren, leren en (door)ontwikkelen om tot duurzame oplossingen te komen voor capaciteitsproblemen van nu en in de toekomst.
In maart 2020 werden de gevolgen van COVID19 merkbaar. Dat wat al eerder in Italië gebeurde, bleek ook in Nederland realiteit te worden. Er waren ziekenhuisbedden nodig voor COVID19-patienten en veel reguliere zorg werd daarom afgeschaald. De druk op de zorg werd groter en er ontstond een stuwmeer aan uitgestelde zorg. Medisch en verpleegkundig personeel werd zelf ook ziek, kreeg per persoon meer patiënten onder de hoede en vakanties werden ingetrokken. Dit alles zorgde ervoor dat de continuïteit en de kwaliteit van zorg in het geding kwamen. Tegelijkertijd ontstond er iets moois. Ongeveer 23.000 mensen met een zorgachtergrond gaven aan te willen bijspringen. Het werd al snel duidelijk dat het zorgsysteem dat we met elkaar hebben bedacht, niet kan omgaan met deze extra inzet in tijden van crisis. Veel oud-zorgmedewerkers kregen geen reactie op hun aanmelding, zorgorganisaties hadden te weinig tijd en expertise om de match te maken. En dat terwijl er grote behoefte was aan Extra Handen in de Zorg. Om in toekomstige crisissituaties gebruik te kunnen blijven maken van het aanbod van oud-zorgmedewerkers subsidieert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma Nationale Zorgreserve. Met de geleerde lessen ontwikkelt NZR een duurzame variant: een community van zorgreservisten die paraat zijn en willen bijspringen als hun agenda dat toelaat en een crisissituatie daar om vraagt. Alles vanuit de gedachte ‘Met elkaar. Voor elkaar.’
De Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen, dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie is niet bedoeld om zorgreservisten te betalen voor hun diensten. Dat is immers een zaak van de zorgorganisaties zelf. Uitgangspunt is dat zorgreservisten worden betaald voor hun inzet. Zorginstellingen maken zelf de afweging of het zorg afschaalt of gebruik maakt van de inzet van zorgreservisten.
Nee. De Nationale Zorgreserve zal altijd paraat blijven om bij te springen als een crisissituatie daar om vraagt. Denk naast een pandemie (corona) ook aan een regionale (watersnood) of seizoensgebonden crisis (griep).
Als er in een crisissituatie een capaciteitsprobleem ontstaat op een afdeling, kan een zorgorganisatie er in vier stappen voor zorgen dat de zorg gecontinueerd wordt:
1. het ‘lenen’ van capaciteit van andere afdelingen
2. het intensiveren van de inzet van het vaste personeel van de afdeling (extra werken en overweren)
3. het inzetten van zorgprofessionals uit de flexpool of gebruik maken van uitzendkrachten
4. het inzetten van zorgreservisten.
Zorgreservisten worden dus niet ingezet als structurele oplossing voor personeelstekorten in de zorg. Zorgreservisten hebben een andere baan of zijn met pensioen. Ze willen helpen in tijden van nood, maar niet vastzitten aan een regelmatige vraag naar hun diensten. Dit onderscheidt zorgreservisten van flexers en andere flexibele krachten.
Reservisten bij het Rode Kruis of Defensie hebben een een overeenkomst met het Rode Kruis dan wel Defensie. Een zorgreservist is niet in dienst van de Nationale Zorgreserve maar sluit een arbeidscontract met de zorgorganisatie waar een zorgreservist aan de slag gaat. Om de instroom van zorgreservisten sneller te bevorderen werken we op dit moment aan een oplossing om dit knelpunt op te lossen.
Het team van NZR verzorgt de persoonlijke onboarding van zorgreservisten in een online community. In deze community vinden zorgreservisten elkaar, al dan niet tijdens community-meetings. Ervaringen delen en elkaar inspireren staan centraal.
Daarnaast deelt NZR kennis en ervaring over de inzet van reservisten met (potentiele) zorgreservisten, zorgorganisaties, werkgevers van zorgreservisten en andere geinteresseerden. Het team van NZR is continu bezig met het onderzoeken van oplossingen voor belemmeringen. Reflecteren, leren en (door)ontwikkelen. Hiermee wordt het concept van de Nationale Zorgreserve aangescherpt om een passende en duurzame oplossing te zijn voor tijdelijke capaciteitsproblemen ten tijde van een crisis in de zorg.
Dat hangt af van de achtergrond en de wens van de zorgreservist. Om gevoel te houden met de regio en het vak, vragen we een inzet van 24 uur per jaar. Dat kan zijn op basis van inzet of door het volgen van trainingen op locatie.
Een zorgreservist onderhoudt zijn kennis en ervaring door een inzet van minimaal 24 uur per jaar. Dat kan zijn door training, praktijktoetsen of door inzet. We zijn in gesprek met zorgreservisten, zorgorganisaties en andere partijen in het zorgveld om te kijken naar het wie-wat-waar van het op peil houden van kennis en kunde van de zorgreservisten. We houden je op de hoogte via de website.
Dat aantal groeit per week. Meer dan 600 zorgreservisten meldden zich al aan na een gesprek met een van de communitymanagers. De ambitie is om eind 2021 in elke regio minstens 35 zorgreservisten paraat te hebben. We zien dat er grote regionale verschillen zijn. In regio’s waar al gebruik is gemaakt van de diensten van zorgreservisten, is het aantal reservisten opvallend hoger dan in andere regio’s. Dit komt mede door het feit dat zorgorganisaties met een acute hulpvraag mensen weten te bereiken via hun (regionale) communicatiekanalen.
Als zorgreservist word je voor je inzet natuurlijk ook gewoon betaald door de zorgorganisatie waar je gaat werken. Je sluit een arbeidscontract met deze zorgorganisatie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het activiteitenpakket dat je uitvoert en is CAO-conform.
Dat hangt af van het activiteitenpakket op basis waarvan een zorgreservist wordt ingezet. De Nationale Zorgreserve werkt met activiteitenpakketten in plaats van functies. Deze activiteitenpakketten bestaan uit de meest voorkomende ondersteuningsvragen en zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG. Voor de activiteitenpakketten 1 en 2 is een BIG-registratie niet nodig. Voor activiteitenpakketten 3 en 4 wel. Klik hier voor een toelichting op de activiteitenpakketten.
De Nationale Zorgreserve werkt in lijn met de veiligheidsregio’s (ROAZ-regio’s). Belangrijkste reden is dat o.a. de politie, brandweer, ambulancediensten en het Rode Kruis ook met deze regio’s werken. Dat maakt samenwerken eenvoudiger.
Wij geloven bovendien dat een Nationale zorgreserve alleen duurzaam kan zijn als er sprake is van binding tussen zorgreservisten die elkaar weten te vinden als het nodig is én van verankering van de community van zorgreservisten in het regionale zorglandschap.
Als een zorgreservist bij ons wordt geregistreerd, wordt deze gekoppeld aan de regio waar de zorgreservist woont. Dit wil overigens niet zeggen dat de inzet beperkt is tot deze regio. Zorgreservisten kunen zich namelijk ook registreren voor een andere regio.
Zorgorganisaties die in tijden van crisis kampen met capaciteitsproblemen die met hun flexpool of uitzendkrachten niet zijn op te lossen, kunnen een hulpvraag indienen. Een crisis is een periode die ontstaat door een niet planbare gebeurtenis waarmee de inzet van zorgpersoneel en daardoor het leveren van de reguliere zorg in het gedrang komt.
Een crisis kan lokaal zijn maar ook landelijk of regionaal.
Het inhalen van reguliere zorg kan een crisis zijn, mits hier een einddatum aan zit. Zorgreservisten worden dus niet ingezet als structurele oplossing voor personeelstekorten in de zorg.
Iedere zorgorganisatie die op dit moment een capaciteitsprobleem heeft of verwacht als gevolg van een crisis kan een hulpvraag indienen. Denk aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
Inmiddels zijn er zorgreservisten ingezet in vier proeftuinen bij uiteenlopende zorgorganisaties. De ervaringen waren voor zorgreservisten, zorgprofessionals en zorgorganisaties positief. Een aantal proeftuinen krijgt een vervolg op een andere afdeling. Iedere week komen er nieuwe hulpvragen bij. Het team van de Nationale Zorgreserve helpt om die hulpvragen om te zetten in concrete projecten waarin zorgreservisten ingezet kunnen worden. We houden je op de website en social media op de hoogte!
In een aantal proeftuinen hebben we het inzetten van zorgreservisten getest. De ervaringen zijn voor alle betrokkenen positief én leerzaam. Er zijn nog een aantal zaken die we verder gaan optimaliseren. Zo hebben we geleerd dat een zorgreservist een aanpakker is die ook de minder leuke klusjes wil doen, maar dat sommige zorgreservisten ook nog even de kat uit de boom willen kijken. Ook is het niet altijd duidelijk wat de achtergrond van een zorgreservist is en hoe deze past in het team. Ook de administratie is nog een uitdaging. Momenteel werken zorgreservisten met een nulurencontract (flexcontract). Voor HR betekent dit het opvoeren van een nieuwe medewerker wat tot veel administratie leidt.
De komende maanden worden gebruikt om te onderzoeken hoe deze punten verder verbeterd kunnen worden.
Om blindstaren te voorkomen kozen we voor het werkend leren in proeftuinen. Samen met zorgorganisaties, zorgprofessionals zorgreservisten en hun
werkgevers onderzochten we kansen en belemmeringen voor de inzet van zorgreservisten. Hierbij is ook gekeken naar de (administratieve) processen en procedures rond de inzet van personeel. Door middel van observatie, interviews met alle betrokkenen en reflectie is er veel geleerd en aangescherpt. Geleerde lessen werden van de ene proeftuin meegenomen in een volgende.
We krijgen van werkgevers van (ingezette) zorgreservisten terug dat ze trots zijn op hun medewerkers die een maatschappelijke bijdrage leveren door bij te springen in crisissituaties. Onder het mom van een goede medewerker is een medewerker die energie krijgt van wat hij/zij doet, staan de meeste werkgevers postief tegenover de Nationale Zorgreserve. Vanzelfsprekend alleen als de combinatie niet ten koste gaat van de prestaties. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken over het aantal uren, financiele consequenties en balans tussen werk en privé.
Het team van NZR is aan de slag om ook werkgevers te betrekken in het positioneren van Nationale Zorgreserve. Met vragen op dit gebied kun je terecht bij onze communitymanagers via community@nationalezorgreserve.nl.
Lees hier het verhaal van zorgreservist Sanne en haar werkgever Bert!
Zorgreservisten worden betaald door de zorgorganisatie met de hulpvraag. Een zorgreservist sluit een arbeidscontract met de betreffende zorgorganisatie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het activiteitenpakket dat wordt uitgevoerd en is CAO-conform. De ervaring leert dat een zorgreservist vergelijkbaar wordt betaald voor de werkzaamheden als een interne medewerker.

Onze zorgreservisten staan paraat voor zorgorganisaties die in tijden van crisis kampen met grote capaciteitstekorten.

icon-zorghart
We hebben een zorghart
Als je ooit in de zorg hebt gewerkt, laat dat je nooit meer helemaal los. Het geeft enorm veel voldoening er voor een ander te zijn, vanuit je kennis, je ervaring en je zorghart. En dat zorghart stopt nooit met kloppen.
icon-flexibel
We staan paraat
Omdat we kennis en ervaring hebben, zijn we direct regionaal en flexibel inzetbaar waar dat tijdelijk nodig is.
icon-bescherming
We zijn bekwaam
We zijn voormalig zorgprofessionals met kennis en ervaring, bij wie het zorghart nooit gestopt is met kloppen. Echte professionals met vaardigheden en bevoegdheden waar dat nodig is.
icon-mensen
We zijn samen
Samen zijn we Nationale Zorgreserve. Een warme en goed georganiseerde community om zorgorganisaties, zorgprofessionals en zorgreservisten met elkaar te verbinden. Zodat onze zorgreservisten zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn. Samen blijven we leren en vernieuwen om onze inzet steeds beter te maken.